ریاضی آمار

نمرات دانشجویان

نکاتی در مورد امتحان آمار و مدلسازی

نکات مهم و کلیدی امتحان خرداد  آمار ومدلسازی:

۱- اعدا تصادفی ماشین حساب

۲- فرمول محاسبه درصد فراوانی نسبی و تبدیل درصد به فراوانی مطلق و نکات فراوانی تجمعی

۳-فرمول محاسبه زاویه مرکزی در نمودار دایره ای و تبدیل زاویه به فراوانی مطلق

۴- محاسبه مد-میانه-میانگین-واریانس-انحراف معیار و ضریب تغییرات

۵-محاسبه واریانس برای  داده ها  ی به صورت متغیر است.

۶- محاسبه واریانس و میانگین در جدول فراوانی دسته بندی شده

۷- تغییر میانگین و واریانس با تغییرات در داده ها مثلا اگر  جهل درصد به داده ها اضافه یا کم شود چه تغیری  در میانگین و واریانس ایجاد می شود.

۸- اگر واریانس  داده ها صفر باشد تمام داده ها برابرند. 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 10:59  توسط مسعود شکرانی  |